Obchodní podmínky

  1. Obecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (provozovatel internetového obchodu) a kupujícím při prodeji a dovozu jídel dle vybraného programu prostřednictvím internetového obchodu www.papafood-prague.cz.

Kupující je povinen se s obchodními podmínkami seznámit před odesláním závazné objednávky. Objednáním programu potvrzuje kupující souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.

  1. Sídlo a kontakt prodávajícího

Well Fresh Prague s.r.o., Lannova 2061/8, Praha 1 – Nové Město, 110 00 
IČO: 19454554
Tel.: 724 101 444
Email: info@papafood-prague.cz

  1. Závazné objednávky

Závazné objednávky vždy proveďte prostřednictvím našeho objednávkového systému na www.papafood-prague.cz. Je nutné vyplnit kontaktní údaje (zpracování osobních údajů). Doručovací adresu vaší objednávky si můžete ověřit telefonicky,  emailem nebo v našem systému ověřující PSČ.  Objednávku je nutné provést nejpozději 2 dny předem, nejpozději do 23.59h. V případě nefunkčnosti stránek, nebo při problému s připojením k internetu je možné objednávku provést telefonicky nebo emailem.

Kontakt: /objednávky/reklamace: +420 724 101 444 nebo email: info@papafood-prague.cz

Závazná objednávka bude zpětně potvrzena elektronicky na Vámi uvedený kontaktní email, pokud objednávku učiníte přes objednávkový systém na našich stránkách. Pokud prodávající nepotvrdí objednávku, objednávka nebyla doručena a je třeba ji opakovat, nebo si ověřit telefonicky zda jste správně vyplnili kontaktní email.

Kupující má právo zrušit objednávku den předem do 17 hodiny emailem nebo telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle. Po tomto termínu je objednávka považována za závaznou a její pozdější zrušení nebude akceptováno.

Program, který není objednán přes objednávkový systém na stránkách www.papafood-prague.cz je nutné doplnit o následující údaje:

Jméno a příjmení kupujícího, fakturační adresa, přesná doručovací adresa (je-li odlišná od adresy fakturační), kontaktní telefon, email a u podnikatelských subjektů navíc obchodní jméno, sídlo firmy, jméno a příjmení objednávající osoby, IČO a DIČ, je-li plátcem DPH.

  1. Kupní ceny

Veškeré kupní ceny jsou uvedeny na našich stránkách www.papafood-prague.cz a jsou konečné. Kupní ceny zboží jsou stanoveny ceníkem platným ke dni objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo změny kupních cen.

  1. Platební podmínky

Objednané zboží je možné uhradit následujícím způsobem:

Platba bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího, č. účtu: 131-902710247/0100, použijte variabilní symbol, který bude uveden na faktuře, kterou zašleme na kontaktní email kupujícího.

  1. Dodací podmínky

Závazně objednaný a řádně uhrazený program bude doručen na doručovací adresu kupujícího naším kurýrem nebo prostřednictvím smluvní kurýrní služby, vždy ve dnech neděle – čtvrtek, v čase 17:00h až 22:00h. Čas doručení se může změnit v případě špatné dopravní situace nebo špatného počasí, případně defektu či havárie. 

  1. Záruční podmínky

Zboží je určené k okamžité spotřebě (trvanlivost 1 den). Prodávající garantuje vhodné skladování a přepravu zboží až do doby předání zboží klientovi, prodávající garantuje dodržení teplotního řetězce při teplotě nepřesahující 4-6 stupňů celsia. Kupující je povinen se řídit pokyny o skladování a termínu spotřeby, které jsou uvedeny na štítku u každého zboží.

  1. Reklamace

Při převzetí zboží je kupující povinen bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství a druhu dodaného zboží. O zjištěných závadách musí kupující neprodleně informovat prodávajícího telefonicky na vyše uvedené telefonní číslo nebo emailem. Zboží uchovávejte v chladu do teploty 4 stupňů nebo nižší. Vady vzniklé nevhodnou manipulací nebo skladováním nelze reklamovat.

Oprávněné reklamace budou řešeny vrácením kupní ceny (nebo dle dohody). Pro úspěšné řešení reklamace je nezbytné kontaktovat kupujícího telefonicky nebo emailem.

  1. Zpracování osobních údajů:

1.1      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího výhradně pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

1.2      Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího www.papafood-prague.cz/gdpr , ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

1.3       V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (I.) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (II.) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (III.) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (IV.) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

  1. Závěrečná ustanovení

Výše uvedené obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.papafood-prague.cz v den odeslání závazné objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě závazné objednávky (dále jen „závazná objednávka“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.papafood-prague.cz