Obchodní podmínky

  1. kObecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (provozovatel internetového obchodu) a kupujícím při prodeji a dovozu jídel prostřednictvím internetového obchodu www.papafood-prague.cz.

Kupující je povinen se s obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Objednáním programu potvrzuje kupující souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.

 

  1. Kontakty na prodávajícího

Well Fresh Prague s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha
IČO: 19454554
Tel.: 724 101 444
Email: info@papafood-prague.cz

 

  1. Objednávky

Objednávky lze provádět přes objednávkový systém našich stránek www.papafood-prague.cz, kde vyplníte veškeré potřebné kontaktní údaje (pozor dochází ke zpracování osobních údajů), aby jste si mohli být jisti, že jsme schopni Vás zavést případně si tuto informaci můžete ověřit telefonicky, nebo emailem.  Objednávku je třeba provést nejpozději den předem do 23.59h. V případě nefunkčnosti stránek, nebo při problému s připojením k internetu je možné objednávku provést telefonicky nebo emailem.

Telefonní spojení do kanceláře/objednávky/reklamace.

Mobil: +420 724 101 444

Doručená objednávka bude zpětně potvrzena na Vámi uvedený email, pokud objednávku učiníte přes objednávkový systém na našich stránkách. Pokud prodávající nepotvrdí objednávku, objednávka nebyla doručena a je třeba ji opakovat, nebo si ověřit telefonicky zda jste vyplnili email.

Kupující má právo zrušit objednávku den předem do 17 hodiny. Nejlépe přes odkaz případně emailem, nebo telefonicky na výše uvedeném telefonním čísle. Po tomto termínu je objednávka považována za závaznou a její pozdější zrušení nebude akceptováno.

Program, které není objednán přes objednávkový systém na stránkách www.papafood-prague.cz je nutné doplnit  následující údaje:

Jméno a příjmení objednatele, fakturační adresu, adresu dodání (je-li odlišná od adresy fakturační), kontaktní telefon, email a u podnikatelských subjektů navíc obchodní jméno, sídlo firmy, jméno a příjmení objednávající osoby, IČO a DIČ, je-li plátcem DPH.

 

  1. Ceny

Veškeré ceny jsou uvedeny na našich stránkách www.papafood-prague.cz jsou konečné. Kupní cena zboží je stanovena ceníkem platným ke dni objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v závislosti na okolnostech, které sám nemůže ovlivnit.

 

  1. Platební podmínky

Objednané zboží je možné uhradit následujícím způsobem:

a/ Platba bankovním převodem.

 

 

Bankovním převodem platby poukazujte na č. účtu: 131-902710247/0100, variabilní symbol bude uveden na vystavené faktuře, kterou obdržíte od řidiče, nebo na Váš email.

Zákazník je povinnen uhradit zboží odebrané od firmy Well Fresh Prague s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha IČO: 19454554. Při výběru hotovosti řidičem je třeba zaplatit na místě ihned při odběru nebo QR kódem.

 

f/ Vyplněním objednávky – se zákazník zavazuje doručené zboží uhradit, způsobem uvedeným na faktuře.

 

  1. Dodací podmínky

Objednaný program bude dovezen na adresu objednatele naším kurýrem, neděle – čtvrtek v čase 17:00h až 22:00h. Doba dovozu se může změnit, v případě špatné dopravní situace, nebo špatného počasí, defektu či havárie. 

 

  1. Záruční podmínky

Jídlo je určené k okamžité spotřebě a je třeba dodržovat pokyny zejména dodržením teplotního řetězce a do doby předání klientovi vhodně skladovat při teplotě nepřesahující 4-6 stupňů celsia. 

 

  1. Reklamace

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující oprávněn zboží nepřevzít. O této skutečnosti musí neprodleně informovat prodávajícího. Při převzetí zboží bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství a druhu dodaného zboží, o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zboží uchovávejte v chladničkách. Vady vzniklé nevhodnou manipulací nebo skladováním nelze reklamovat.

Oprávněné reklamace budou řešeny okamžitě, případně vrácením kupní ceny (dle dohody). Pro úspěšné řešení reklamace je nezbytné kontaktovat kupujícího okamžitě, telefonicky, emailem.

 

  1. Zpracování osobních údajů:

1.1      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

 

1.2      Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího www.papafood-prague.cz/gdpr , ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

 

1.3       V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (I.) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (II.) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (III.) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (IV.) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

 

  1. Závěrečná ustanovení

Výše uvedené obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.papafood-prague.cz v den odeslání objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následující. Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 01. 08. 2023 do odvolání nebo jejich změny.